دهستان بوئینگ جمعیتی بالغ بر3هزارنفرو700خانوارمیباشد که از نظر موقعیت جغرافیایی از شمال وصل به جاده بین شهری رودبار_ایرانشهر وازجنوب وصل به جاز موریان واز مغرب وصل به تکل حسن میباشد